بازگشت همه به سوی اوست

درخواست حذف این مطلب

سلام عزیزای دلممادر بزرگ بعد از تحمل رنج های بسیار،

بعد از هفت سال سکوت،

بعد از روزهایی که دیگه حتی چشمهاشون را باز ن

و بعد از گذروندن دوره ی طولانی بیماری ،

ب، بعد از اینکه مادرم یک روز کامل بر بسترشون بودن، فوت ...

امیدوارم الان در آرامش و راحتی باشن...
پ ن : نبودنم را دلیلی جز مراسم مربوط به مادربزرگ نیست